Kursbeskrivningar

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

BIM-metodik, 25 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande förståelse för hur BIM påverkar arbetssättet i bygg- och anläggningsprojekt. Under kursenstuderas bygg- och förvaltningsprocessen utifrån ett metodik- och informationsperspektiv. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna förstå hur BIM påverkar beställnings-, projekterings-, byggnations- och förvaltningsprocessen, göra tidsmässiga, resursmässiga- och ekonomiskakalkyler med hjälp av BIMverktyget NavisWorks. Redogöra för informationsplanering under hela bygg- och förvaltningsprocessensamt redogöra för yrkesrollen som projektör, samordnare, coordinatoroch manager.

Bygg- och anläggningskonstruktion, 40 yhp

Kursen syftar till att den studerande utvecklar färdigheter i att använda beräkningsprogram som tillämpas vid bygg- och anläggningskonstruktion. Den studerande får grundläggande kunskaper i byggmekanik och hållfasthetslära och lär sig att tolka beräkningsprogrammens utdata genom att söka fakta i bygg- och anläggningsbranschens formelsamlingar.

Bygg- och förvaltningsprocessen, 25 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande en grund för den kommande yrkesverksamheten och skapa en gemensam referensram i de fortsatta studierna. Under kursen studeras byggprocessen, byggbranschens aktörer och olika yrkesroller i projektskedet. Den studerande ges även kunskap om de lagar som är kopplade tillbygg- och förvaltningsprocessen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna byggprocessens olika skeden, förstudie, beställning/kravställning, projektering, produktion och förvaltning. Redogöra för de aktörer som agerarinom de olika skedena. Redogöra för designteamets (arkitekter, konstruktörer, bygg- och installationstekniker) olika yrkesroller, kompetens och ansvarsområden samt vilka andra aktörer de olika funktionerna samverkar med.

Vidare ska den studerande kunna redogöra för innehållet i förvaltningsinformation, redogöra för förvaltningsprocesslagen, redogöra för plan- och byggnadslagen samt estimera kostnader, tidsåtgångoch material.

Byggteknik och hållbart byggande, 45 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaperom bygg och anläggningsteknik, grunderna i byggfysik samt etthållbarhetsperspektiv på sin yrkesroll och på branschen som helhet.

Kursen syftar också till att den studerande utvecklar kunskap omförutsättningarna för byggande ur praktiska och tekniska aspekter.Markförutsättningar mm. Vidare syftar kursen till att den studerandetillgodogör sig kunskaper om vanliga bygg- och anläggningstekniskabegrepp och lösningar samt elementär ritningsläsningsamt vilka verktyg som används.

CAD fördjupningskurs, 50 yhp

Kursen syftar till att fördjupa den studerandes färdigheter i CAD-modellering och marknadens samordningsverktyg. Vanlig kalkyl- och tidsplaneringsprogram, BIM-samordningprogram samt projektering i 4D- och 5D-format studeras. Efter avslutad kurs ska den studerande – behärska CAD-programmen Autodesk Revit, Tekla och Civil 3D och utnyttja dessa som samordningsverktyg inom byggsektorn.

CAD grundkurs, 35 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande färdigheter i 2D- och 3Dmodelleringsprogram inom byggsektor, samt kunna utnyttja dessa som samordningsverktyg. Under kursen studeras ritteknik och ritningsläsning. Programvara som ska bemästras är AutoCAD MEP, ArchiCAD och grunderna i Revit.

Examensarbete, 20 yhp

I denna kurs ska den studerande enskilt eller tillsammans med en annan studerande visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden. I kursen ingår att identifiera, beskriva och analysera ett problem samt att utforma, implementera och utvärdera en teknisk lösning. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt.

Kommunikation, 15 yhp

Kursen behandlar presentationsteknikens grunder såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen tar också upp strukturering, anpassning och framförande av ett budskap till mottagaren. Kursen utvecklar de studerandes förmåga att redovisa åsikter och tankar samt att arbeta med olika medier för kommunikation. I kursen diskuteras även rollen som konsult i relation till beställare, kunder och leverantörer.

Lärande i arbete 1, 60 yhp

Den studerande ska lära känna arbetsplatsen, företaget och branschen samt delta i företagets dagliga arbete.

Lärande i arbete 2, 60 yhp

Under LIA-period 2 ska den studerande ha nått en hög grad av anställningsbarhet samt kunna ingå i ett pågående projekt och delta i företagets arbete som fullgod resurs. Under LIA 2 ska den studerande också kartlägga om organisationen har implementerat BIM-tänkande i sina produktionsprojekt.

Projekt och projektledning 25 yhp

Kursen syftar till att introducera den studerande i projektmetodik. Under kursen studeras projektmodeller, roller, projektfaser, projektledning, gruppdynamik och projektekonomi. Under kursen tränas den studerande i praktisk projekthantering.