Kursbeskrivningar

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

Affärsrådgivning, 10 yhp

Syftet med kursen är att ge kunskaper om hur man skapar en aktiv dialog med företagets ägare och ledning om hur lönsamhet och likviditet kan förbättras. Målet är att ge de studerande goda kunskaper i analys och rådgivning som kan användas i det löpande arbetet med kundföretagen, samt att skapa en generell metodik för att möta kunderna på ett proaktivt sätt.

Beskattning 1, 25 yhp

Kursens syfte är att behandla skatterättens uppbyggnad, innehåll och tillämpning inom en näringsverksamhet. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de tre förekommande inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet samt förmåga att tillämpa skatterättsliga regler i yrkesrollen som redovisningskonsult.

Beskattning 2, 25 yhp

Kursens syfte är att behandla det beskattningsrättsliga området med särskild betoning på företagsbeskattning. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om svensk och internationell beskattningsrätt samt förmåga att analysera och ge välgrundade redovisningskonsult.

Digital transformation, 10 yhp

Kursens syfte är att ge kunskaper i att utveckla en digital strategi och bedriva digital affärsutveckling genom att driva effektivt och ständigt pågående förändringsarbete. Kursens mål är att ge kunskaper om den digitala transformationens påverkan på företaget och verktyg för att komma igång med digitaliseringen av affärsverksamheten.

Ekonomistyrning 1, 25 yhp

Kursens mål är att utifrån verksamheters lönsamhetsperspektiv ge de studerande avancerade kunskaper inom produktkalkyleringens områden främst med inriktning på resultatplanering, kostnadsfördelningar i förädlingsprocesser samt för verksamhetsvolymer med väsentliga beslutsunderlag.

Ekonomistyrning 2, 35 yhp

Kursens mål är att utifrån verksamheters lönsamhetsperspektiv ge de studerande avancerade kunskaper om verksamheters ekonomiska planering på kort respektive lång sikt främst med inriktning på resultat- respektive likviditetsplanering. Kursen ska även ge fördjupade kunskaper inom finansiell analys och planering och styrning av kapitalbehov samt finansiering på lång respektive kort sikt.

Examensarbete, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande utifrån en formulerad frågeställning skall granska, undersöka och analysera ett relevant ämnesområde. Den studerande skall i examensarbetet ha ett vetenskapligt förhållningssätt och tillämpa kunskaper om metoder och arbetssätt för att på ett trovärdigt sätt belysa det valda problemområdet.

Företagsekonomi, 30 yhp

Kursens mål är att ge den studerande kunskap om företagsekonomiska begrepp och metoder för att lösa företagsekonomiska problem. Efter genomförd kurs skall den studerande ha kunskap om företagens roll och villkor i samhället och entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen.

Handelsrätt 1, 20 yhp

Kursen skall ge avancerade eller specialiserade kunskaper inom de delar av handelsrätten som behandlas i kursen. Vidare ska kursen ge kunskaper om och överblick över det svenska rättssystemets uppbyggnad och funktion samt kunskaper i juridisk terminologi och metod.

Handelsrätt 2, 30 yhp

Kursen omfattar grundläggande samt i vissa rättsområden specialiserade regler inom centrala områden inom förmögenhetsrätten: associationsrätt, fordringsrätt, pant- och krediträtt samt obeståndsrätt. Kursen ger specialiserade kunskaper om hur företagsverksamhet kan upphöra genom likvidation eller konkurs samt kunskaper i juridisk terminologi och metod.

LIA 1 - redovisning, 50 yhp

Kursens syfte är att ge kunskap och förståelse för redovisningsbranschen, dess yrkesroller och arbetsmiljön på LIA-företaget. I kursen kommer den studerande att återkoppla, tillämpa och befästa kunskaper och färdigheter förvärvade inom skolförlagda kurser.

LIA 2 - rådgivning, 50 yhp

Kursen skall ge den studerande avancerade praktiska kunskaper i redovisning, bokslut, beskattning samt andra ekonomiska områden. Kursens mål är att återkoppla, tillämpa och utveckla kunskaper och färdigheter inhämtade tidigare i utbildningen.

Redovisning 1, 40 yhp

Kursens syfte och mål är att utveckla en fördjupad förståelse för externredovisningens grunder och mål. Vidare ger kursen en fördjupad förståelse för löpande bokförings- och bokslutsarbete inom olika verksamheter och juridiska enheter.

Redovisning 2, 40 yhp

Kursens syfte och mål är att utveckla fördjupade kunskaper om externredovisningen i dess roll att dokumentera, systematisera, granska och kommunicera ekonomisk information samt hur denna information används av olika institutioner inom samhället.