Kursbeskrivningar

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

Catia V5 grund och fördjupning - 40 yhp
Syfte och mål är att ge kunskaper om datorstödd design och konstruktion (CAD) samt hantering av CAD-system. Kursen syftar till att du efteråt ska kunna genomföra modellering av enskilda detaljer av medelsvår till hög komplexitet i 3D-CAD-programmet Catia V5. Du ska även kunna göra sammanställningar samt enklare produktionsritningar i samma program. Kursen ska också ge möjlighet till fördjupning i Catia V5 inom de områden som är speciellt intressanta för dig i samråd me det företag som erbjuder LIA-plats.

Creo grundkurs - 15 yhp
Syfte och mål är att du efteråt ska kunna genomföra modellering av enskilda detaljer av medelsvår komplexitet i 3D-CAD-programmet Creo 3.0. Man ska även kunna göra sammanställningar samt enklare produktionsritningar i samma program.

Digitala verktyg - 5 yhp
Syfte och mål är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i att hantera standardprogram för administrativa tillämpningar såsom ord- och textbehandling, kalkylering, databashantering och presentation. Kurser ger dig goda kunskaper för att arbeta självständigt med program och datorutrustning enligt ovan.

Examensarbete - 10 yhp
Syfte och mål är att den studerande självständigt ska planera och struktuera sitt examensarbete utifrån de kunskaper den inhämtat i undervisningen både på skolan och på den företagsförlagda delen av utbildningen, LIA. 

Fordonskunskap för CAD-konstruktörer - 15 yhp
Syfte och mål är att ge grundläggande kunskaper om motor, kraftöverföring, chassi och bromsar, systemelektronik, kaross och komfort. Kursen ger en bred insikt i alternativa lösningar för omvandling av primärenergi till transportarbete i vägfordon.

Geometrisäkring - 10 yhp
Syfte och mål är att ge förståelse för geometrisäkring, vilket är en arbetsmetod som beskriver skillnaden den teoretiska världen som skapas i datorer och CAD-program och den fysiska verkligheten. Kursen ger kunskaper om referenssystem, form och läge, delsystem, mätmetoder, toleranskedjeberäkningar och riktningsläsning.

Industriell design och produktutveckling - 45 yhp
Syfte och mål är att öka de studerandes förståelse för problem som kan uppstå i kommunikationen mellan yrkesrollen produktutveckling och design. I kursen genomförs ett projekt kopplat till produktutveckling och industridesign. Med designprocessen som utgångspunkt ingår föreläsningar om alla delar från idé till färdig produkt.

Kommunikation i arbetslivet - 10 yhp
Syfte och mål är att utveckla förmågan att effektivt kommunicera budskap till andra. Fokus ligger på att tydliggöra yrkeskompetensen och presentera resultaten av sitt arbete. Kursen behandlar personlig kommunikation, att presentera och övertyga, skriftlig kommunikation och intervjuträning.

Lärande i arbete 1 - 60 yhp
Syfte och mål är att den studerande under handledning ska få ny kunskap, öva och utveckla sina kunskaper inom olika CAD-system. Kursen ska ge ökad förståelse för yrkesrollen samt ge erfarenheter och motivation för fortsatt utbildning. Läs mer om Lärande i arbete (LIA) här

Lärande i arbete 2 - 60 yhp
Syfte och mål är att ytterligare fördjupa de kunskaper den studerande tillgodogjort sig under utbildningen. Kursen ger bredare erfarenhet inom området genom att den studerande får följa och medverka i en eller flera produktionsprocesser. Det ska också ges möjlighet att mer självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter inom rollen som CAD-konstruktör. Läs mer om Lärande i arbete (LIA) här

Matematik konstruktion - 5 yhp
Syfte och mål är att ge kunskaper i matematik som krävs för att kunna förså och tillgodogöra sig övriga kursmoment i utbildningen. Fokus ligger i teknisk tillämpad matematik som är direkt användbar vid beräkningar inom kurserna mekanik, hållfasthetslära och konstruktionsteknik.

Mekanik och hållfasthetslära - 40 yhp
Syfte och mål är att ge kunskaper inom mekanik och hållfasthetslära. Målet är att den studerande ska kunna tillämpa jämviktsbegreppet för planakraftsystem samt utföra hållfasthetsberäkningar för statistiskt bestämda hållfasthetsproblem.

Projektmetodik - 5 yhp
Syfte och mål är planering, ledning och genomförande av projekt. Kursen ger kunskaper om arbete i projektform, upprätta projektbeskrivningar, projektplaner, delrapporter och slutrapporter.

Valbara kurser

Catia V5 fördjupningskurs 2 - 15 yhp
Syfte och mål är att den studerande ska få kunskaper för att kunna lösa moment och situationer som kommer uppstå i verkliga situationer som konstruktör.

Grundläggande plast-, gummi och komposit - 20 yhp
Syfte och mål är att behandla polymerers uppbyggnad, plasters egenskaper, volymplaster, konstruktionsplaster, avancerade plaster och bioplaster. Kursen ger kunskaper om formsprutningsmetoder och övriga bearbetningsmetoder för termoplaster.

Inventor med PDM - 15 yhp
Syfte och mål är modellering av enskilda detaljer av medelsvår komplexitet i 3D-CAD-programmet Autodesk Inventor Proffesional. Den studerande ska också kunna göra sammanställningar och enklare produktionsritningar i samma program. Vidare ska man ha tillägnat sig en förståelse för hur ett PDM-system är uppbyggt och även kunna vända det i ett projekt. Kursen ger bland annat kunskaper om CAD-systemets grunder, skapa och hantera 3D-modeller, kunna ändra i ritningar och skapa sprängskisser.

Konstruktionselement - 25 yhp
Syfte och mål är att ge den studerande färdigheter att hantera konstruktionstekniska problem genom kunskaper i konstruktionselement, konstruktionsmetodik och tillämpad CAD-teknik. Vidare ska den studerande få övning i att självständigt planera, genomföra, redovisa  och utvärdera tekniska konstruktioner. Detta sker bland annat genom olika konstruktionsuppgifter där teori blandas med aktiv problemlösning.

Metalliska material och tillverkningsmetoder - 25 yhp
Syfte och mål är att ge CAD-konstruktören inblick i för branschen förekommande konstruktionsmaterial och tillverkningsalternativ samt ge ökad förståelse för de produktionstekniska problem som kan uppkomma. Kursen ska utifrån CAD-konstruktörens perspektiv påvisa vilken betydelse produktutformning, val av material och tillverkningsmetod, måttsättning och toleranssättning har för produkters tillverkningskostnad och kvalitet.

Plastkonstruktion - 45 yhp
Syfte och mål är att behandla information i datablad, upprättande av kravspecifikation samt materialurvalsprocessen. Kursen ger bland annat också kunskaper om inverkan av tid, temperatur, konstruktionsregler, toleranser och formfyllnadssimulering.

Verkstadsteknik - 15 yhp
Syfte och mål är den blivande CAD-konstruktören ska få ökad förståelse för konstruktions- och produktionstekniska problem inom tillverkning i verkstadsmiljö för att sedan kunna relatera kunskaperna till skapande av modeller i 3D-miljö. Kursen är skolförlagd och ska också ge grundläggande färdigheter i skärande bearbetning, manuell metallbågssvetsning, plåtbearbetning och insikter i lämpliga användningsområden för metoderna.