Kursbeskrivningar

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

Beskattning 1 - 25 yhp
Syfte och mål är att utveckla en fördjupad förståelse av svensk skattelagstiftning och praxis samt skatterättens olika begrepp. Kursen ger också förmågan att självständigt kunna lösa skatterättsliga problem för såväl aktiebolag som enskilda näringsidkare och löntagare.

Beskattning 2 - 25 yhp
Syfte och mål är att utveckla fördjupade kunskaper av betydelsefulla stadganden i den svenska skattelagstiftningen, varför tonvikten av kursen är inriktad emot företagsbeskattningen. Vidare ger kursen metoder för att analysera de skatterättsliga problem som kan uppstå i en given skatte- och redovisningssituation.

Ekonomistyrning 1 - 25 yhp
Syfte och mål är att utveckla en fördjupad förståelse av sambandet mellan företagens lönsamhet och verksamhetens informationsflöde i relation till de marknader företagen verkar på. Du får ökad kunskap om företagsekonomiska begrepp och kalkylmodeller utifrån en fördjupad klassificering av ekonomiska grundbegrepp.
(Delkursen är på 30 yhp för dig som startat 2017 eller tidigare)

Ekonomistyrning 2 - 35 yhp
Syfte och mål är att utveckla fördjupade kunskaper rörande sambandet mellan information, analys, planering och uppföljning av företagets ekonomiska informationsutbyte med de marknader företaget verkar på.
(Delkursen är på 40 yhp för dig som startat 2017 eller tidigare)

Examensarbete - 20 yhp
Syfte och mål är att studenten skall fördjupa sig inom ett relevant forskningsområde utifrån tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter på utbildningen. Du får fördjupad kunskap vad som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

Företagsekonomi - 30 yhp
Syfte och mål är att utveckla en fördjupad förståelse för företagens ställning dels i samhället, dels på marknaden samt hur företagens verksamhet kan vara organiserade. Kursen ger kunskap om val av företagsformer, företagandets villkor och hur en affärsidé föds och utvecklas.

Handelsrätt 1 - 20 yhp
Syfte och mål är att utveckla en fördjupad förståelse för den svenska rättsordningen och det handelsrättsliga perspektivet inom det svenska rättslivet. Vidare ger kursen en förståelse för juridisk metod i syfte att kunna identifiera korrekta rättsregler för att kunna lösa uppkomna rättsliga
problem.

Handelsrätt 2 - 30 yhp

 Syfte och mål är att ge fördjupad kunskap om civilrättsliga och offentligrättsliga lagar och förordningar som är av betydelse för företag och organisationer. Kursen ger också fördjupad kunskap i juridiska metodfrågor.

Kommunikation - 10 yhp
Syfte och mål är att den studerande ska få kunskaper i presentationsteknikens grunder såvär teoretiskt som praktiskt. Kursen utvecklar de studerandes förmåga att redovisa åsikter och tankar samt att arbeta med olika medier för kommunikation.
(Delkursen ingår i utbildningen från och med hösten 2018)

Lärande i arbete 1 - 50 yhp
Syfte och mål är att utveckla praktiskt tillämpbara färdigheter för studentens framtida yrkesroll såsom redovisningskonsult eller redovisnings-ekonom.

Lärande i arbete 2 - 50 yhp
Syfte och mål är att utveckla en självständig yrkespraktisk kompetens för studentens framtida yrkesroll såsom redovisningskonsult eller redovisningsekonom.

Redovisning 1 - 40 yhp
Syfte och mål är att utveckla en fördjupad förståelse för externredovisningens grunder och mål. Vidare ger kursen en fördjupad förståelse för löpande bokförings- och bokslutsarbete inom olika verksamheter och juridiska enheter. Kursen ger också fördjupad förståelse om affärsredovisningens funktion, systematik och syfte för företagets styrning och organisation, samt dess betydelse för samhället i övrigt.

Redovisning 2 - 40 yhp
Syfte och mål är att utveckla fördjupade kunskaper om externredovisningen i dess roll att dokumentera, systematisera, granska och kommunicera ekonomisk information samt hur denna information används av olika institutioner inom samhället. Kursen ger också avancerade kunskaper om affärsredovisningens funktion och syfte för företagets styrning och organisation. Du får kunskaper om årsbokslut, årsredovisningar, bokslutsrapporter och löpande bokföring.