Kursbeskrivningar

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

Beräkningsprogram, 10 yhp
Ger kunskaper om grunderna i FEM (Finita Element Metoden). Hur man gör inställningar i FEM vid olika typer av lastfall. Kursen tar vidare upp hur man översätter verkliga lastfall till förenklade mekaniska problem. Hur man definierar ett lastfall för CATIA V5 analysmodul och hur man beräknar lastfallet, analyserar resultatet och hur man utnyttjar FEM för att optimera sin konstruktion. Kursen ger också en kort sammanfattning om FEM-analys i Autodesk Inventor.

CATIA V5 fördjupningskurs, 15 yhp
Ger kunskaper för att kunna lösa moment och situationer som kommer uppstå i verkliga situationer som konstruktör. Kursen inkluderar 3D PMI, Booleska operationer, CAD-metodik, designprocessen med hänsyn till designytor från andra programvaror, designprocessen med skisser och foton, Best Practice Assemblies, STEP och STL-filer, användning av leverantörsfiler samt en orientering inom PDM/PLM-system.

CATIA V5 grund och fördjupning, 30 yhp
Ger kunskaper om datorstödd design och konstruktion (CAD) samt färdigheter i 3D-CAD-systemet CATIA V5. Kursen syftar till att den studerande efter kursen ska kunna skapa modeller av enskilda detaljer av medelsvår till hög komplexitet i CAD-systemet. Kursen ger möjligheter till vidare fördjupning i Catia V5 inom de områden som är speciellt intressanta för den studerande i samråd med det företag som erbjuder LIA-plats.

Creo grundkurs, 15 yhp
Ger färdigheter i modellering av enskilda detaljer av medelsvår komplexitet i 3D-CAD-systemet Creo. Den studerande ska efter kursen även kunna göra sammanställningar samt enklare produktionsritningar i samma program.

Digitala verktyg, 5 yhp
Ger fördjupade kunskaper och färdigheter i att hantera standardprogram för administrativa tillämpningar såsom ord- och textbehandling, kalkylering och presentation. Kurser ger den studerande goda kunskaper för att arbeta självständigt med program och datorutrustning enligt ovan.

Examensarbete, 10 yhp
Ger kunskaper om att självständigt planera, strukturera och presentera ett mindre projektarbete utifrån de kunskaper den studerande inhämtat i undervisningen både på skolan och på den företagsförlagda delen av utbildningen, LIA.  

Industriell design och produktutvecklng, 45 yhp
Ger förståelse för problem som kan uppstå i kommunikationen mellan yrkesrollen och krav på design. I kursen genomförs projekt kopplat till produktutveckling och industridesign. Med designprocessen som utgångspunkt ingår föreläsningar om alla delar från idé till färdig produkt. Kursen inkluderar industridesign, produktutveckling, mechanical Integration, hållbar design, att konstruera i plast, FMEA, lättviktskonstruktion, 3D printing, konsultmässighet och CV-teknik/intervjuteknik.

Inventor med PDM, 15 yhp
Ger färdigheter i modellering av enskilda detaljer av medelsvår komplexitet i 3D-CAD-programmet Autodesk Inventor Proffesional. Den studerande ska också kunna göra sammanställningar och enklare produktionsritningar i samma program. Kursen ger också en inblick i databassystemet Autodesk Vault.

Kommunikation i konstruktörsrollen, 10 yhp
Ger förmågan att effektivt kommunicera ett budskap till andra i avsedd bransch. Tyngdpunkten ligger på att tydliggöra yrkeskompetensen och presentera resultatet av ett arbete. Kursen inkluderar vanligt förekommande kommunikationsdokument för konstruktörer t.ex. agendor, mötes-anteckningar, design-reviews, projektdagböcker och konceptpresentationer, konsultmässighet för konstruktörer såsom presentationstekniker och sociala medier t.ex. linkedin, CV- och intervjuteknik, reella kommunikationsfall i rollen som konstruktör där bl.a. teknisk terminologi (SOP, PPAP, FDJ), design reviews och leverantörsdialog ingår, rapportskrivning och kommunikation för CAD. 

Konstruktionselement, 20 yhp
Ger färdigheter i att hantera konstruktionstekniska problem genom kunskaper i konstruktionselement såsom motor och maskindrift, kuggväxlar, axlar, lager, kil- och krympförband, skruv- och svetsförband samt konstruktionsmetodik och tillämpad CAD-teknik. Vidare ska den studerande få övning i att självständigt planera, genomföra, redovisa och utvärdera tekniska konstruktioner.

Lärande i arbete 1, 20 yhp
Syftet och mål är att den studerande under handledning ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper inom CAD-system som hen tillgodogjortsig under utbildningen. Kursen ska även ge den studerande ökad förståelse för den yrkesroll utbildningen syftar till samt erfarenheter och motivation för fortsatt utbildning. Läs mer om Lärande i arbete (LIA) här

Lärande i arbete 2, 40 yhp
Syftet och mål är att ytterligare fördjupa de kunskaper den studerande tillgodogjort sig under utbildningen. Den syftar även till att ge bredare erfarenhet inom området genom att den studerandef år följa och medverka i en eller flera produktutvecklingsprocesser. Den studerande skall även ges möjlighet att mera självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter som är relevanta i rollensom CAD-konstruktör. Läs mer om Lärande i arbete (LIA) här

Lärande i arbete 3, 60 yhp
Syftet och mål är att ytterligare fördjupa de kunskaper den studerande tillgodogjort sig under utbildningen inom CAD-system. Den syftar även till att ge en bredare erfarenhet inom området genom att den studerande får följa och medverka i en eller flera produktutvecklingsprocesser. Den studerandeska även ges möjlighet att mera självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som CAD-konstruktör genom att delta i skarpa projekt. Läs mer om Lärande i arbete (LIA) här

Matematik konstruktion, 5 yhp
Ger kunskaper i matematik som krävs för att kunna förstå och tillgodogöra sig övriga kursmoment i utbildningen. Fokus ligger i teknisk tillämpad matematik som är direkt användbar vid beräkningar inom kurserna mekanik, hållfasthetslära och konstruktionsteknik.

Materiallära, tillverkning och geometrisäkring, 35 yhp
Ger CAD-konstruktören inblick i för branschen förekommande konstruktionsmaterial (plaster och metaller) och tillverkningsalternativ, samt ge ökad förståelse för de produktionstekniska problem som kan uppkomma. Kursen ska utifrån CAD-konstruktörens perspektiv påvisa vilken betydelse produktutformning, val av material och tillverkningsmetod, måttsättning och toleranssättning, har för produkters tillverkningskostnad och kvalitet. Vidare ger kursen förståelseför geometrisäkring, vilket är en arbetsmetod som belyser skillnaderna mellan den teoretiska världen, ofta den som skapas i datorer och CAD-program, och den betydligt nyckfullare fysiska verkligheten med alla sina variationer.

Mekanik och hållfasthetslära, 40 yhp
Ger kunskaper inom mekanik och hållfasthetslära. Målet är att den studerande ska kunna tillämpa jämviktsbegreppet för plana kraftsystem samt utföra hållfasthetsberäkningar för statistiskt bestämda hållfasthetsproblem.

Projektmetodik, 10 yhp
Ger kunskaper om planering, ledning och genomförande av projekt. Kursen inkluderar kunskaper om arbete i projektform, upprättandet av projektbeskrivningar, projektplaner, delrapporter och slutrapporter.

Verkstadsteknik, 15 yhp
Ger den blivande CAD-konstruktören ökad förståelse för konstruktions- och produktionstekniska problem inom tillverkning i verkstadsmiljö i syfte att den studerande ska kunna relatera kunskaperna till skapande av CAD-modeller. Kursen ger också grundläggande färdigheter i skärande bearbetning, manuell metallbågssvetsning, plåtbearbetning och insikter i lämpliga användningsområden för metoderna.