Kursbeskrivningar

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

Beräkningsprogram, 10 yhp

Syfte och mål är att ge grunderna i FEM (Finita Element Metoden) och hur man gör inställningar i FEM vid olika typer av lastfall. Kursen översätter verkliga lastfall till förenklade mekaniska problem. Du lär dig att definiera lastfall för CATIA V5 analysmodul och hur man beräknar lastfallet, analyserar resultatet och utnyttjar FEM för att optimera sin konstruktion.

CATIA V5 fördjupningskurs 2, 30 yhp (preliminärt)

Syfte och mål är ge kunskaper för att kunna lösa moment och situationer som kommer uppstå i verkliga situationer som konstruktör. Kursen inkluderar 3D PMI, Booleska operationer, CAD-metodik, designprocessen med hänsyn till designytor från andra programvaror.

CATIA V5 grund och fördjupningskurs, 30 yhp

Syfte och mål är att ge kunskaper om datorstödd design och konstruktion (CAD) samt hantering av CAD-system. Kursen syftar till att du efteråt ska kunna genomföra modellering av enskilda detaljer av medelsvår till hög komplexitet i 3D-CAD-programmet CATIA V5. Kursen ska också ge möjlighet till fördjupning i Catia V5 inom de områden som är speciellt intressanta för dig i samråd med det företag som erbjuder LIA-plats.

Creo grundkurs, 15 yhp

Syfte och mål är att du efteråt ska kunna genomföra modellering av enskilda detaljer av medelsvår komplexitet i 3D-CAD-programmet Creo 3.0. Man ska även kunna göra sammanställningar samt enklare produktionsritningar i samma program.

Digitala verktyg, 5 yhp

Syfte och mål är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i att hantera standardprogram för administrativa tillämpningar såsom ord- och textbehandling, kalkylering, databashantering och presentation. Kurser ger dig goda kunskaper för att arbeta självständigt med program och datorutrustning enligt ovan.

Examensarbete, 10 yhp

Syfte och mål är att den studerande självständigt ska planera och struktuera sitt examensarbete utifrån de kunskaper den inhämtat i undervisningen både på skolan och på den företagsförlagda delen av utbildningen, LIA.

Industriell design och produktutveckling, 45 yhp

Syfte och mål är att öka de studerandes förståelse för problem som kan uppstå i kommunikationen mellan yrkesrollen produktutveckling och design. I kursen genomförs ett projekt kopplat till produktutveckling och industridesign. Med designprocessen som utgångspunkt ingår föreläsningar om alla delar från idé till färdig produkt.

Kommunikation i konstruktörsrollen, 10 yhp

Syfte och mål är att tydliggöra yrkeskompetensen och presentera resultatet av ett arbete. Kursen inkluderar vanligt förekommande kommunikationsdokument för konstruktörer t.ex. agendor, mötes-anteckningar, design-reviews, projektdagböcker och konceptpresentationer, konsultmässighet för konstruktörer såsom presentationstekniker och sociala medier t.ex. linkedin och CV- och intervjuteknik.

Konstruktionselement, 20 yhp

Syfte och mål är att ge den studerande färdigheter att hantera konstruktionstekniska problem genom kunskaper i konstruktionselement, konstruktionsmetodik och tillämpad CAD-teknik. Vidare ska den studerande få övning i att självständigt planera, genomföra, redovisa och utvärdera tekniska konstruktioner.

Lärande i arbete 1, 20 yhp

Syfte och mål är att den studerande under handledning ska få ny kunskap, öva och utveckla sina kunskaper inom olika CAD-system. Kursen ska ge ökad förståelse för yrkesrollen samt ge erfarenheter och motivation för fortsatt utbildning.

Lärande i arbete 2, 40 yhp

Syfte och mål är att ytterligare fördjupa de kunskaper den studerande tillgodogjort sig under utbildningen. Kursen ger bredare erfarenhet inom området genom att den studerande får följa och medverka i en eller flera produktionsprocesser. Det ska också ges möjlighet att mer självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter inom rollen som CAD-konstruktör.

Lärande i arbete 3, 60 yhp

Syftet och mål är att ytterligare fördjupa de kunskaper den studerande tillgodogjort sig under utbildningen inom CAD-system. Den syftar även till att ge en bredare erfarenhet inom området genom att den studerande får följa och medverka i en eller flera produktutvecklingsprocesser. Den studerande ska även ges möjlighet att mera självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som CAD-konstruktör genom att delta i skarpa projekt.

Matematik konstruktion, 5 yhp

Syfte och mål är att ge kunskaper i matematik som krävs för att kunna förstå och tillgodogöra sig övriga kursmoment i utbildningen. Fokus ligger i teknisk tillämpad matematik som är direkt användbar vid beräkningar inom kurserna mekanik, hållfasthetslära och konstruktionsteknik.

Materiallära, tillverkning och geometrisäkring, 35 yhp

Syfte och mål är att ge CAD-konstruktören inblick i för branschen förekommande konstruktionsmaterial (plaster och metaller) och tillverkningsalternativ, samt ge ökad förståelse för de produktionstekniska problem som kan uppkomma. Kursen ska utifrån CAD-konstruktörens perspektiv påvisa vilken betydelse produktutformning, val av material och tillverkningsmetod, måttsättning och toleranssättning, har för produkters tillverkningskostnad och kvalitet. Vidare ger kursen förståelseför geometrisäkring, vilket är en arbetsmetod som belyser skillnaderna mellan den teoretiska världen, ofta den som skapas i datorer och CAD-program, och den betydligt nyckfullare fysiska verkligheten med alla sina variationer.

Mekanik och hållfasthetslära, 40 yhp

Syfte och mål är att ge kunskaper inom mekanik och hållfasthetslära. Målet är att den studerande ska kunna tillämpa jämviktsbegreppet för planakraftsystem samt utföra hållfasthetsberäkningar för statistiskt bestämda hållfasthetsproblem.

Projektmetodik, 10 yhp

Syfte och mål är planering, ledning och genomförande av projekt. Kursen ger kunskaper om arbete i projektform, upprätta projektbeskrivningar, projektplaner, delrapporter och slutrapporter

Verkstadsteknik, 15 yhp

Syfte och mål är den blivande CAD-konstruktören ska få ökad förståelse för konstruktions- och produktionstekniska problem inom tillverkning i verkstadsmiljö för att sedan kunna relatera kunskaperna till skapande av modeller i 3D-miljö. Kursen är skolförlagd och ska också ge grundläggande färdigheter i skärande bearbetning, manuell metallbågssvetsning, plåtbearbetning och insikter i lämpliga användningsområden för metoderna.