Kursbeskrivningar

5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier

Branschöversikt, yrkesroller och säkerhet, 10 yhp
Syfte och mål är att ge en inblick i fackområdet hissar och rulltrappor och en relevant bild av de olika yrkesrollerna kopplade till området. Kursen ger bland annat kunskaper om hissar och rulltrappors funktion och konstruktion, aktuella regelverk, säkerhetsfrågor och de olika yrkesrollerna.

Elkunskap - hissar och rulltrappor, 30 yhp
Syfte och mål är att ge elkunskaper motsvarande de specifika branschkraven inom yrkesområdet. Kursen ger bland annat kunskaper om praktisk ellära och elinstallationer, aktuella säkerhetsföreskrifter, dokumentationskrav och engelska uttryck för hiss- och rulltrappsteknik.

Examensarbete, 10 yhp
Syfte och mål är att de studerande integrerar utbildningens teori och praktik till en helhet och får en genuin förståelse för yrkesrollen om arbetsmomentens sammanhang. Utifrån ett tema eller en aspekt ska de studerande summera sina erfarenheter från utbildningen, inklusive LIA-perioderna.

Hydraulik, 10 yhp
Syfte och mål är att förstå principerna för hydraulhissens funktion och bli mer förtrogen med de olika arbetsmomenten vid reparation och modernisering av en hydraulhiss. Kursen ger bland annat kunskaper i hydraulteknikens grunder och engelska uttryck i manualer och instruktioner.

Installation och modernisering av hissar och rulltrappor, 40 yhp
Syfte och mål är att ge teoretisk och praktisk kunskap om de olika arbetsmomenten vid installation och modernisering och rulltrappor. Kursen ger bland annat kunskaper om olika arbetsmoment, räddningsutrymmen i schakt, de föreskrifter och normer som gäller för rulltrappor samt de risker för olycksfall som finns vid arbete med rulltrappor.

LIA 1 - Bransch- och yrkesrollsorientering, 15 yhp
Syfte och mål är att de studerande får prova på någon/några av de olika yrkesrollerna inom yrkesområdet och skaffar sig fördjupad kunskap om något av företagen i branschen. Läs mer om Lärande i arbete (LIA) här

LIA 2 - Installation, modernisering, reparation och service, 50 yhp
Syfte och mål är att de studerande får prova, vidareutveckla och fördjupa hittills tillägnade kunskaper och färdigheter inom något/några av områdena installation, modernisering, reparation och service. Läs mer om Lärande i arbete (LIA) här

Lågfartshissar och portar, 5 yhp
Syfte och mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i installation, ombyggnad och service av lågfartshissar och portar. Kurser ger bland annat kunskaper om lågfartshissens mekaniska uppbyggnad, specifika krav på säkerhet, industriportar och säkra lyft.

Mekanik och verktygslära, 10 yhp
Syfte och mål är att behärska hissen och rulltrappans mekaniska uppbyggnad och funktion och att praktiskt hantera olika typer av verktyg som används i yrkesutövningen som hiss- och rulltrappstekniker. Kursen ger bland annat kunskaper om hissen och rulltrappans mekaniska uppbyggnad och funktion samt engelska uttryck för hiss- och rulltrappsteknik.

Service, kunder, regler, dokumentation, 20 yhp
Syfte och mål är att kunna felsöka och utföra service på olika typer av hissutrustningar och rulltrappor med hänsyn till miljökrav och energieffektivisering. Du får också lära att dokumentera, använda relevant information och arbeta på ett fackmannamässigt sätt. Kursen ger bland annat kunskaper om regelverk, dokumentationskrav, säkerhet, felsökningsmetodik samt vikten av gott bemötande gentemot leverantörer, fastighetsägare, boende/hyresgäster med flera.